Regjistrim

 

Afati i fundit për anulimin e regjistrimit është 17.12.2020.

Pjesëmarrësit të cilët mund të kenë probleme me lidhjen e internetit mund të regjistrojnë prezantimet e tyre në video dhe t’i na dërgojnë. Informacioni dhe udhëzimet e nevojshme teknike mbi këtë temë do t’u përcillen pjesëmarrësve që regjistrohen për prezantimin virtual dhe do t’ju ofrohet mbështetje.
Edhe nëse ju dërgoni videon tuaj të prezantimit të para-regjistruar, pjesëmarrësve që nuk lidhen me sistemin, të cilët nuk qëndrojnë në seancë drejtpërdrejt, në datën, ditën dhe kohën e specifikuar në programin e kongresit, nuk do t’u jepet një certifikatë pjesëmarrjeje për çfarëdo arsye.
Certifikata e pjesëmarrjes në prezantimin oral do t’u dërgohet pjesëmarrësve me postë.
Shërbimet e Përfshira në  Pjesëmarrjes

Certifikata e pjesëmarrjes
Publikimi i Gazetave të Zgjedhura në Revista të Kontraktuara (Mund të ngarkohen tarifa shtesë për disa revista. Klikoni për informacion të detajuar.)
Pjesëmarrja në të gjitha Prezentimet Shkencore
Libri i Procedurave (Elektronike)